Работно време: 8:00 - 17:00ч. гр. Варна, ЗПЗ/западна промишлена зона/ - Юг

ХЕЛИКС ПРЕС ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-2.040-0202-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Проектното предложение на печатницата предвижда въвеждане в експлоатация на 4-цветна офсетна печатарска машина 720 х 1020 мм, с високо извеждане, което следва да доведе до разширяване производствения капацитет на компанията, повишаване на производителността й, увеличаване ефективността на производството, разрастване на пазарните й позиции и стимулиране на износната дейност. Ще се преодолеят проблемите в „тесните места“ от производствения процес на кандидата и по-конкретно в офсетовия печат с формат 720/1020 мм.. Ще се осигури спестяване на основни ресурси и ще се подобри качеството на крайните изделия. Проектът предвижда увеличаване на продукцията за вътрешния и чуждестранния пазар, както и устойчиво развитие на компанията. Проектното предложение попада в тематична област „Мехатроника и чисти технологии“ на ИСИС, т.к. включва инвестиции в системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството.

Основната цел на проектното предложение е да подобри производствения капацитет и да засили експортния потенциал на ХЕЛИКС ПРЕС ЕООД чрез инвестиция в ново, модерно и ефективно производствено оборудване, което ще позволи на компанията да остане конкурентоспособна на българския пазар и да разшири позициите си на европейския. Реализацията на проекта ще насърчи развитието на българската икономика, посредством увеличаване и подобряване на вътрешния капацитет на предприятието за производството на пълноцветен листов печат и довършителни /книговезки/ услуги. Генерираните приходи от продажби на произведени в България продукти ще останат в страната и ще стимулират инвестициите в модерни технологии за оптимизация на производствените процеси, повишаване на капацитета и експортния потенциал на българските МСП. Основната цел на проекта ще бъде постигната посредством изпълнението на следните специфични цели:

1. Постигане на по-висока производителност по отношение на офсетовия печат с формат 720/1020 мм, в следствие на внедрени нови технологии и оптимизирани производствени процеси;

2. Намаляване на производствените разходи и повишаване на добавената стойност в крайния продукт;

3. Оптимизиране на времето за производство на единица продукт и понижаване разхода на суровини и ресурси;

4. Разширяване на пазарните позиции чрез привличане на нови типове клиенти в национален и международен мащаб;

6. Достигане на технологична обезпеченост, позволяваща разработването на усъвършенствани изделия, постигане на точност и прецизност на печата и оптимизиране на качеството на довършителните операции при изделията с формат 720/1020 мм.

Обща стойност на проекта: 1 755 000.00 лв., от които 849 999.15 лв. европейско и 149 999.85 лв. национално съфинансиране.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи ХЕЛИКС ПРЕС ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.